แบบทดสอบบาลีไวยากรณ์

1. อักขรวิธี

ข้อสอบทั้งหมดมี 100 ข้อ ถ้าหากนักเรียนไม่สามารถทำคะแนนได้ถึงเกณฑ์ คือ 90 ใน 100 คะแนนเต็มก็ไม่สามารถข้ามไปทำบททดสอบอื่นได้...

เริ่มทำแบบทดสอบ
2. นามนาม

ข้อสอบทั้งหมดมี 100 ข้อ ถ้าหากนักเรียนไม่สามารถทำคะแนนได้ถึงเกณฑ์ คือ 90 ใน 100 คะแนนเต็มก็ไม่สามารถข้ามไปทำบททดสอบอื่นได้...

เริ่มทำแบบทดสอบ
3. อัพยยศัพท์

ข้อสอบทั้งหมดมี 100 ข้อ ถ้าหากนักเรียนไม่สามารถทำคะแนนได้ถึงเกณฑ์ คือ 90 ใน 100 คะแนนเต็มก็ไม่สามารถข้ามไปทำบททดสอบอื่นได้...

เริ่มทำแบบทดสอบ
4. อาขยาต

ข้อสอบทั้งหมดมี 100 ข้อ ถ้าหากนักเรียนไม่สามารถทำคะแนนได้ถึงเกณฑ์ คือ 90 ใน 100 คะแนนเต็มก็ไม่สามารถข้ามไปทำบททดสอบอื่นได้...

เริ่มทำแบบทดสอบ
5. นามกิตก์

ข้อสอบทั้งหมดมี 100 ข้อ ถ้าหากนักเรียนไม่สามารถทำคะแนนได้ถึงเกณฑ์ คือ 90 ใน 100 คะแนนเต็มก็ไม่สามารถข้ามไปทำบททดสอบอื่นได้...

เริ่มทำแบบทดสอบ
6. กิริยากิตก์

ข้อสอบทั้งหมดมี 100 ข้อ ถ้าหากนักเรียนไม่สามารถทำคะแนนได้ถึงเกณฑ์ คือ 90 ใน 100 คะแนนเต็มก็ไม่สามารถข้ามไปทำบททดสอบอื่นได้...

เริ่มทำแบบทดสอบ
7. สมาส

ข้อสอบทั้งหมดมี 100 ข้อ ถ้าหากนักเรียนไม่สามารถทำคะแนนได้ถึงเกณฑ์ คือ 90 ใน 100 คะแนนเต็มก็ไม่สามารถข้ามไปทำบททดสอบอื่นได้...

เริ่มทำแบบทดสอบ
8. ตัทธิต

ข้อสอบทั้งหมดมี 100 ข้อ ถ้าหากนักเรียนไม่สามารถทำคะแนนได้ถึงเกณฑ์ คือ 90 ใน 100 คะแนนเต็มก็ไม่สามารถข้ามไปทำบททดสอบอื่นได้...

เริ่มทำแบบทดสอบ
9. สนธิ

ข้อสอบทั้งหมดมี 100 ข้อ ถ้าหากนักเรียนไม่สามารถทำคะแนนได้ถึงเกณฑ์ คือ 90 ใน 100 คะแนนเต็มก็ไม่สามารถข้ามไปทำบททดสอบอื่นได้...

เริ่มทำแบบทดสอบ
9.ข้อความ

ข้อสอบทั้งหมดมี 100 ข้อ ถ้าหากนักเรียนไม่สามารถทำคะแนนได้ถึงเกณฑ์ คือ 90 ใน 100 คะแนนเต็มก็ไม่สามารถข้ามไปทำบททดสอบอื่นได้...

เริ่มทำแบบทดสอบ